Informatie

activitei

Koekactie

In september/oktober wordt er een koekactie gehouden in de dorpen Bitgum, Bitgummole en Ingelum.

Poiesz jeugd Sponsor Actie

Ieder jaar schrijft de vereniging zich weer in en hopen we weer mee te mogen doen.

Van Aisma Stichting

Van de Van Aisma Stichting ontvangen we ieder jaar een gift.

leiding
 Maandag:
 Peuter/Kleuter gymnastiek: Marike Santhuizen en Aafke Benedictus
 Woensdag:
 B.O.M.  Muriel Jonkvrouw
 Donderdag:
 Turnen: Muriel Jonkvrouw
Telefoon en e-mail gegevens leiding:

 Naam:  Telefoonnummer:  e-mailadres
 Marike Santhuizen 06- 46 29 48 33 marikesanthuizen@hotmail.com
 Muriel Jonkvrouw 06- 54 37 04 28 info@drempelloos-sporten.nl

bestuur (1)
 Voorzitter: Mw. A. Benedictus 058 – 253 20 52
 Secretaris: Mw. K. van der Wal- Smeding 06- 42 52 61 12
 Penningmeester: Mw. M. Bakker 06 – 51 51 12 54
 Algemeen bestuurslid: Mw. W. Dijkstra 06 – 12 42 71 10
 Algemeen bestuurslid: Vacant
 Algemeen bestuurslid:  Mw. J. Straatman 06 – 38 32 58 63
 Website / Facebook  Mw. K. Ynema- de Groot  058 – 253 12 68

mouwloos_turnpakje_meisjes_blauw_domyos_8296956_881421 Vanaf het seizoen 2013-2014 is vanaf De Tuimelaars turnkleding verplicht voor onze jeugdleden tijdens wedstrijden en uitvoeringen.Voor de jongens geldt dat er een donkerblauw broekje aangeschaft kan worden via TT-Gymnastics.Deze kan gecombineerd worden met een aquablauw T-shirt. Ook deze dient u zelf aan te schaffen.Ook kunt u er turnschoentjes en turnleertjes kopen.

Hoe schaft u nieuwe turnkleding aan?

Online via TT-Gymnastics

Online via Decathlon

Marktplaats Dynamyk

Wasvoorschrift

DSC_0240

De vereniging doet mee aan verschillende wedstrijden.

Hoe geef je je op voor wedstrijden?

Opgave om mee te doen gaat via aanmeldingsbriefjes of via e-mail. Het bestuur of de leiding deelt in november en december deze briefjes tijdens de les uit. Daar staan de data van de wedstrijden en de kosten op vermeld.

Vanaf welke leeftijd kan je meedoen met wedstrijden?

De kinderen vanaf groep 3 kunnen mee doen aan de O.G.F (Onderlinge Gymnastiek Federatie) wedstrijden. Deze waren tot en met 2010 in Minnertsga, maar worden vanaf 2011 per toerbeurt in de dorpen die meedoen gehouden en georganiseerd. De leden van de keurgroep en de iets oudere kinderen doen mee aan de K.N.G.U.wedstrijden. Deze zijn in ons district. Leden die in deze plaatsingswedstrijd eerste worden in het district en genoeg punten halen kunnen worden geselecteerd voor de Friese Kampioenschappen. Die zijn meestal ergens centraal in Friesland.

Wanneer zijn de wedstrijden?

De wedstrijden zijn op zaterdag en vallen meestal in de maanden januari, februari en maart en de Friese Kampioenschappen in april.

Onderlinge Wedstrijden binnen Dynamyk.

Er wordt ongeveer 1 maal per 2 jaar onderlinge wedstrijden binnen de vereniging georganiseerd. Het bestuur en leiding proberen dit op een gewone lesdag te realiseren (tijden zijn dan wel per groep aangepast). Er is ook dan een echte jury aanwezig. Per 9 deelnemers aan elke wedstrijd moet de vereniging een gediplomeerd jury lid opgeven. Ouders/verzorgers/opa’s en oma’s zijn van harte uitgenodigd om tijdens de wedstrijden te komen kijken.

Wedstrijdagenda 20xx

  IMG_3273

Leer peuters en kleuters de fundamentals van bewegen en haal in 20 uur het Beweegdiploma!

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar ó zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind. De KNGU zorgt ervoor dat kinderen op jonge leeftijd niet alleen een zwemdiploma maar óók een beweegdiploma kunnen halen. Het kind kan in 10 tot 20 gymlessen het Beweegdiploma behalen. Waarom een Beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar? In de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Let op het keurmerk De KNGU heeft de ambitie om eind 2017, 40.000 Beweegdiploma’s uitgereikt te hebben aan kinderen tussen de 2 en 6 jaar. Gymclubs die het Beweegdiploma aanbieden hebben het KNGU keurmerk ‘Beweegdiploma’. De KNGU ziet onder andere toe op het gebruik van het juiste lesmateriaal, kwaliteit van technisch kader en regelmatige frequentie van de lessen. Wat ontvangt de sporter? Het nijntje Beweegdiploma programma is ontwikkeld door bewegingswetenschappers en ervaren docenten met kennis van de motorische en sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Alleen (sport)clubs en beweegaanbieders met trainers/leiding die de speciale opleiding Beweegdiploma hebben gevolgd en het certificaat Beweegdiploma hebben ontvangen, worden door de KNGU erkent als aanbieder van het nijntje Beweegdiploma programma en ontvangen een keurmerk. Hiermee is de sporter gegarandeerd van kwaliteit. Binnen het nijntje Beweegdiploma programma is er aandacht voor de motorische, mentale en sociale vaardigheden. Deze worden op een speelse manier ontwikkeld. Deze ontwikkeling volgt de trainer via vastgestelde uitgangspunten en beweegnormen bijbehorende bij de leeftijd van de sporter. De trainer kan daarmee zien wanneer de sporter het nijntje Beweegdiploma mag ontvangen. Wanneer de sporter voldoet aan de uitgangspunten en beweegnormen van zijn/haar leeftijd, ontvangt hij/zij tijdens het diplomafeestje het nijntje Beweegdiploma, een nijntje badge en als presentje het nijntje beweegboek.

(bron: KNGU.nl)

Privacyverklaring Dit is de privacyverklaring van Dynamyk gevestigd te J.H. van Aismawei 7 9045 PE Bitgummole, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40005887, hierna te noemen: `Dynamyk`.Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: bestuurdynamyk@gmail.com .

In onderstaande tabel (volg de link AVG tabel) kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

AVG tabel

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:    Bestuursleden van Dynamyk

E-mail:                         Bestuurdynamyk@gmail.com

Telefoonnummer:      nvt

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.